OVO-LOGO
No. OVO : 082258795250
a.n. Daniel Hennas
Salin No. OVO
bni
No. Rekening : 0394134900
a.n. Nindy Arifiawati